Politichikane



Moderne udgave af folkeeventyret

Goddag mand – Økseskaft

Sendt på klagevandring



Hobro Politi

Anmeldelse af syns- og skønsmand for bedrageri

Mig:

Goddag mand

Jeg har ført retssag mod et VVS firma omkring en underdimensioneret varmepumpe og tabt den i både Byret og Landsret.
Efterfølgende konstaterede jeg, at syns- og skønsmanden har begået et sindrigt bedrageri og dermed sørget for, at VVS firmaet vandt sagen.

Jeg har uomtvistelige beviser for, at varmepumpen de facto er underdimensioneret.
Jeg har uomtvistelige beviser for, at syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Jeg vil derfor gerne anmelde syns- og skønsmanden for bedrageri i forbindelse med udfærdigelse af syns- og skønserklæringer samt ved at fastholde sin falske konklusion under afhjemling i både Byret og Landsret.


Hobro Politi:

Økseskaft

Så du anmelder VVS firmaet for, at have begået bedrageri ved at levere en underdimensioneret varmepumpe.

Det er ikke bedrageri, men en sag, der skal afgøres ved civil retssag.

Vi afviser derfor at indlede efterforskning i bedragerisagen.

Altså - HALLO

Jeg har IKKE anmeldt VVS firmaet for, at have begået bedrageri ved at levere en underdimensioneret varmepumpe.


Mig:

Goddag mand

Hallo – det er IKKE VVS firmaet, men syns- og skønsmanden jeg anmelder.

Jeg er fuldstændig enig i, at det ikke er bedrageri, at levere en underdimensioneret varmepumpe.

Jeg HAR jo netop kørt sagen som en civil retssag og kun tabt den fordi syns- og skønsmanden har begået bedrageri.


Hobro Politi:

Økseskaft

Vi vurderer din anmeldelse som en anmeldelse af VVS firmaet for bedrageri.

Og vi fastholder, at denne type sager skal afgøres ved en civil retssag.

Og desuden har du jo, ifølge politirapporten, fået leveret den aftalte varmepumpe.

Vi foretager os ikke mere i sagen, med mindre der kommer nye oplysninger.

Du kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Altså - HALLO

Jeg må åbenbart ikke selv bestemme, hvad det er jeg anmelder.


Mig:

Goddag mand

Jamen, jamen – det er jo ikke afgørelsen jeg vil klage over, men det faktum, at der ikke er optaget rapport på det forhold, som jeg har anmeldt.

Sagen drejer sig IKKE om, hvorvidt jeg har fået leveret den aftalte varmepumpe, men om hvorvidt den leverede varmepumpe er underdimensioneret.

I beder mig de facto om at klage over en afgørelse, som jeg er fuldstændig enig i.

Jeg medsender derfor en skriftlig anmeldelse, som jeg gerne vil have med i politirapporten.


Hobro Politi:

Økseskaft

Vi vurderer, at der står det samme i din skriftlige anmeldelse, som der allerede står i politirapporten.

Vi foretager os ikke mere i sagen.
Yderligere henvendelser vil ikke blive besvaret.

Du kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Altså - HALLO

Tja - prøv selv, at læse den skriftlige anmeldelse af 2. marts 2015 og hold den op mod politirapporten af 12. februar 2015.



Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over, at Hobro Politi ikke har optaget rapport på det forhold, som jeg har anmeldt.

Hobro Politi har afvist at indlede efterforskning med begrundelser fra denne forkerte politirapport.


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Økseskaft

Vi deler klager op i klager over politiets adfærd og klager over politiets dispositioner.
Og vi behandler kun klager over politiets adfærd.

Vi vurderer din klage over, at der er optaget falsk politirapport som en klage over politiets dispositioner.

Din klage sendes derfor videre til Nordjyllands Politi.

Altså - HALLO

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer, at det er en disposition, at optage falsk politirapport.


Mig:

Goddag mand

Jamen, det er jo netop politiets adfærd ved at optage falsk politirapport, som jeg klager over.


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Økseskaft

Vi fastholder, at vi vurderer din klage som en klage over politiets dispositioner.

Det er dermed Nordjyllands Politi, der skal behandle klagen.

Yderligere henvendelser vil ikke blive besvaret.

Altså - HALLO

Den Uafhængige Politiklagemyndighed fastholder, trods protester, sin vurdering af, at det er en disposition, at optage falsk politirapport.



Nordjyllands Politi

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne anmelde Hobro Politi for, at optage falsk politirapport.


Nordjyllands Politi:

Økseskaft

Så du klager over afgørelsen af 12. februar 2015 om ikke at indlede efterforskning på baggrund af den falske politirapport.

Din skriftlige anmeldelse af 2. marts 2015 blev allerede taget i betragtning ved afgørelsen af sagen af 12. februar 2015.

Vi vurderer som Hobro Politi, at sagen skal afgøres ved en civil retssag.
Vi fastholder derfor afvisningen af at indlede efterforskning.

Du kan klage over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg.

Yderligere henvendelser vil ikke blive besvaret.

Altså - HALLO

Jeg har IKKE klaget over Hobro Politis dispositioner på baggrund af den falske politirapport.

Jeg har klaget over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport.



Statsadvokaten i Viborg

Klage over Nordjyllands Politis afgørelse om ikke at indlede efterforskning

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over Nordjyllands Politis afgørelse om ikke at indlede efterforskning i bedragerisag.

Hobro Politi har optaget falsk politirapport.

Nordjyllands Politis afgørelse tager udgangspunkt i denne falske politirapport og begrunder afvisningen med baggrund i denne.

Jeg indsendte en skriftlig anmeldelse til Hobro Politi, som redegør for det forhold jeg faktisk har anmeldt.
Jeg må bede Statsadvokaten om, at ignorere Hobro Politis falske politirapport og tage udgangspunkt i min skriftlige anmeldelse, som jeg medsender.


Statsadvokaten i Viborg:

Økseskaft

De beregninger, du har fremlagt er "egne beregninger".

Desuden er det fuldstændigt utænkeligt, at en syns- og skønsmand kan begå bedrageri.
Det må derfor bero på en regnefejl, hvis syns- og skønsmandens konklusion ikke er korrekt.

Vi vurderer som Nordjyllands Politi, at sagen skal afgøres ved en civil retssag.
Vi fastholder derfor afvisningen af at indlede efterforskning.

Og desuden har du jo, ifølge Hobro Politis politirapport, fået leveret den aftalte varmepumpe.

Denne afgørelse kan ikke ankes.

Altså - HALLO

Mine såkaldte "egne beregninger" er fuldt ud dokumenteret ved mail fra Energitjenesten og rapporter fra DTI og DTU.

Statsadvokaten i Viborg skal IKKE gøre sig til dommer over, hvorvidt syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Statsadvokaten i Viborg skal "blot" konstatere om mine oplysninger giver "rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Det er efterforskningen ud fra mine oplysninger, der skal vise om syns- og skønsmanden har begået bedrageri.



Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at Hobro Politi har optaget falsk politirapport

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over at Hobro Politis adfærd ved at optage falsk politirapport.

Nordjyllands Politi nægter at forholde sig til, at der er optaget falsk politirapport.

Hobro Politi og Nordjyllands Politi hævder, at der er taget hensyn til min skriftlige anmeldelse ved afvisningen af at indlede efterforskning.

Dette kan jo ikke passe, al den stund, at Hobro Politi først modtog min skriftlige anmeldelse 2. marts 2015, mens afvisningen af at indlede efterforskning allerede skete 12. februar 2015.

Dette er jo umuligt, med mindre Hobro Politi og Nordjyllands Politi besidder en tidsmaskine.


Statsadvokaten i Viborg:

Økseskaft

Vi medgiver dig, at Hobro Politi og Nordjyllands Politi ikke har behandlet din sag efter bogen og at der ikke er taget behørigt hensyn til din skriftlige anmeldelse.

Men vi vurderer, at det ikke har haft afgørende indflydelse på afgørelsen om ikke at indlede efterforskning i sagen.
Desuden er Statsadvokaten i Viborg jo allerede kommet til samme konklusion som Nordjyllands Politi.

Vi fastholder derfor afvisningen af at indlede efterforskning.

Denne afgørelse kan ikke ankes.

Altså - HALLO

Jeg har IKKE klaget over Hobro Politis dispositioner på baggrund af den falske politirapport.

Jeg har klaget over at Hobro Politi har optaget falsk politirapport.

Det får altså ingen konsekvenser for den politiassistent hos Hobro Politi, der optog falsk politirapport.
Det får altså ingen konsekvenser for den politikommissær hos Hobro Politi, der påstod, at politirapporten svarede til min skriftlige anmeldelse og derefter nægtede at tilrette politirapporten.
Det får altså ingen konsekvenser for den politifuldmægtig hos Nordjyllands Politi, der påstod, at min skriftlige anmeldelse indgik ved afgørelsen om ikke at indlede efterforskning selvom jeg indsendte den skriftlige anmeldelse efter denne afgørelse.

Den falske politirapport bliver altså IKKE tilrettet.




Ordensmagten

Umuligt at trænge igennem

Mig:

Nå, det er åbenbart umuligt at få ordensmagten til at lade mig indgive korrekt anmeldelse.

Dette til trods for, at politiassistenten under det indledende interview gav klart udtryk for at have forstået både at det udelukkende var syns- og skønsmanden jeg anmeldte og jeg helt klart var blevet både snydt og bedraget.

Nu siger de så, at de ikke kan tillægge mine beregninger nogen vægt fordi det er "egne beregninger".

Sagen ville kun blive genoptaget, såfremt der kom nye oplysninger i sagen.

Jeg satte mig for, at lave en fyldestgørende skriftlig dokumentation samt indhente nye oplysninger.




Andre instanser

Umuligt at trænge igennem

Mig:

Det er ikke kun politiet, der nægter at lytte til påstande om bedrageriske syns- og skønsmænd.

Både Procesbevillingsnævnet og Folketingets Ombudsmand afviser sagen.




Procesbevillingsnævnet

Ansøgning om tredjeinstansbevilling

Mig:

Goddag mand

Jeg har ført retssag mod et VVS firma omkring en underdimensioneret varmepumpe og tabt den i både Byret og Landsret.
Efterfølgende konstaterede jeg, at syns- og skønsmanden har begået et sindrigt bedrageri og dermed sørget for, at VVS firmaet vandt sagen.

Jeg har uomtvistelige beviser for, at varmepumpen de facto er underdimensioneret.
Jeg har uomtvistelige beviser for, at syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Jeg kan derfor nu bevise, at varmepumpen de facto er underdimensioneret samt at syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Yderligere er det regeringens erklærede mål, at skifte samtlige olie- og gasfyr ud med varmepumper inden år 2035.
Det er derfor yderst sandsynligt, at der vil komme mange flere sager om underdimensionerede varmepumper i fremtiden.

Jeg mener derfor, at sagen har principiel karakter, der berettiger den til at blive prøvet i Højesteret.

Jeg vil derfor gerne ansøge om tredjeinstansbevilling til at få sagen prøvet i Højesteret.


Procesbevillingsnævnet:

Økseskaft

Vi finder intet principielt i sagen.

Vi kan derfor ikke bevilge sagen prøvet i Højesteret.

Denne afgørelse kan ikke ankes.

Altså - HALLO

Procesbevillingsnævnet finder det IKKE principielt forkert, at en syns- og skønsmand begår bedrageri i både Byret og Landsret.

Regeringen har som mål, at udskifte samtlige olie- og gasfyr med varmepumper inden år 2035.

Procesbevillingsnævnet finder IKKE det har principiel betydning, at det derfor er sandsynligt, at der fremover kommer mange flere sager om underdimensionerede varmepumper.



Folketingets Ombudsmand

Klage over, at Statsadvokaten i Viborg afviser at indlede efterforskning

Mig:

Goddag mand

Jeg har ført retssag mod et VVS firma omkring en underdimensioneret varmepumpe og tabt den i både Byret og Landsret.
Efterfølgende konstaterede jeg, at syns- og skønsmanden har begået et sindrigt bedrageri og dermed sørget for, at VVS firmaet vandt sagen.

Jeg har uomtvistelige beviser for, at varmepumpen de facto er underdimensioneret.
Jeg har uomtvistelige beviser for, at syns- og skønsmanden har begået bedrageri.

Hobro Politi har optaget falsk politirapport og afviser at indlede efterforskning med baggrund i den falske politirapport.

Nordjyllands Politi afviser, at der er optaget falsk politirapport og afviser at indlede efterforskning med baggrund i den falske politirapport.

Statsadvokaten i Viborg afviser, at der er optaget falsk politirapport og afviser at indlede efterforskning med baggrund i den falske politirapport.

Alle instanserne afviser at lade mig fremføre min udførlige beskrivelse af bedrageriet.

Jeg vil derfor gerne bede Folketingets Ombudsmand gribe ind i sagen.


Folketingets Ombudsmand:

Økseskaft

Vi har desværre ikke adgang til internettet og kan derfor ikke læse din udførlige beskrivelse af bedrageriet.

Vi må derfor støtte os til Statsadvokatens afgørelse.

Denne afgørelse kan ikke ankes.

Altså - HALLO

Folketingets Ombudsmand har, som sandsynligvis ENESTE offentlige institution i Danmark, IKKE adgang til internettet.

Jeg havde tilbudt Folketingets Ombudsmand, at møde personligt op for, at fremlægge mine beviser.

Hvorfor indkalder Folketingets Ombudsmand mig så ikke til et møde, hvor jeg kan fremlægge mine beviser.




Nordjyllands Politi

Nye oplysninger i sagen

Mig:

Goddag mand

Jeg fremsender hermed nye oplysninger i sagen.

De nye oplysninger omfatter:

  • Samtale med energikonsulent fra Energitjenesten.
  • Beregning fra Dansk Varmepumpe Industri (DVI), der viser, at de anbefaler en varmepumpe på 12 kW for at dække det af syns- og skønsmanden beregnede varmetab på 11,537 kW.
  • Grundig redegørelse for bedrageriet.
  • Grundig redegørelse for varmepumpens maksimale ydelse i kWh.

Energikonsulenten fra Energitjenesten bekræfter, at den leverede varmepumpe ikke kan dække varmetabet i mit hus – heller ikke efter alle energibesparelserne.

Jeg er blevet opmærksom på, at det ikke er korrekt dimensionering, der lægges til grund for rettens afgørelse af, hvorvidt en varmepumpe er underdimensioneret.
Det er varmepumpens maksimale ydelse der lægges til grund.

Selv ikke varmepumpens maksimale ydelse kan dække det af syns- og skønsmanden beregnede varmetab på 11,537 kW.


Nordjyllands Politi:

Økseskaft

Vi har sat samme politiassistent fra Hobro Politi, som du anklagede for at optage falsk politirapport, til at gennemgå dine nye oplysninger.

Politiassistenten fra Hobro Politi, mener ikke, at hverken din grundige redegørelse for bedrageriet eller din grundige redegørelse for varmepumpens maksimale ydelse i kWh vedrører sagen, da VVS firmaet ikke kan anklages for bedrageri for, at have leveret en underdimensioneret varmepumpe.

Politiassistenten fra Hobro Politi, mener ikke, at dine nye oplysninger ændrer sagens karakter.

Nordjyllands Politi afviser således fortsat, at indlede efterforskning i sagen.

Altså - HALLO

Politiassistenten fra Hobro Politi, mener altså stadig, at sagen skal afgøres ved en civil retssag til trods for, at Statsadvokaten i Viborg har udtalt kritik af, at samme politiassistent fra Hobro Politi har optaget falsk politirapport.

Nordjyllands Politi støtter sig til den nye politirapport fra politiassistenten fra Hobro Politi.



Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at Nordjyllands Politi afviser nye oplysninger i sagen

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over, at Nordjyllands Politi stadig afviser, at indlede efterforskning for bedrageri til trods for mine nye uomtvistelige beviser for, at jeg er blevet både snydt og bedraget.


Statsadvokaten i Viborg:

Økseskaft

Vi mener ikke, at syns- og skønsmanden har været bevidst om sine handlinger.

Vi vurderer derfor, at der ikke har været tale om bevidst bedrageri.

Altså - HALLO

Siden hvornår har man skullet være bevidst om sine handlinger for, at blive dømt for en forbrydelse?

Den vending skal jeg huske næste gang jeg får en fartbøde.



Nordjyllands Politi

Politirapporter og Yderligere oplysninger

Mig:

Jeg udbad mig endnu en gang kopier af politirapporterne.


Nordjyllands Politi:

Juhuu - Succes - langt om længe fik jeg tilsendt kopier af politirapporterne.

Jeg kunne nu konstatere, at min mistanke om, at der var optaget falsk politirapport var korrekt.

Jeg kunne også konstatere, at politiassistenten fra Hobro Politi direkte lyver i den politirapport, der er optaget i forbindelse med min indsendelse af nye oplysninger.

Politiassistenten fra Hobro Politi benægter hele 3 centrale og helt afgørende udtalelser, som han fremkom med under afhøringsinterviewet.



Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi direkte lyver i den politirapport, der er optaget i forbindelse med min indsendelse af nye oplysninger.

Politiassistenten fra Hobro Politi lyver direkte omkring hele 3 forhold i mine nye oplysninger for at forsvare den falske politirapport han lavede i forbindelse med min anmeldelse.

Politiassistenten fra Hobro Politi bringer mig dermed i miskredit og fremstiller mig som senildement overfor de jurister, der skal vurdere min anmeldelse.

Politiassistenten fra Hobro Politi benægter hele 3 centrale og helt afgørende udtalelser, som han fremkom med under afhøringsinterviewet.

Jeg medsender lydoptagelse af afhøringsinterviewet.


Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Økseskaft

Vi deler klager op i klager over politiets adfærd og klager over politiets dispositioner.
Og vi behandler kun klager over politiets adfærd.

Vi vurderer din klage over at politiassistenten lyver som en klage over politiets dispositioner.

Din klage sendes derfor videre til Nordjyllands Politi.

Altså - HALLO

Den Uafhængige Politiklagemyndighed vurderer, at det er en disposition, at en politiassistent lyver i en politirapport.



Nordjyllands Politi

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Nordjyllands Politi:

Økseskaft

Vi har fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed fået tilsendt din klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver i den politirapport, der er optaget i forbindelse med din indsendelse af nye oplysninger.

Vi behandler din klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver som en klage over de dispositioner Nordjyllands Politi har foretaget på baggrund af disse løgne.

Vi beklager, hvis du føler dig misforstået.

Politiassistenten fra Hobro Politi må have husket forkert, da det jo er længe siden afhøringen fandt sted.

Vi forsikrer dig om, at politiassistenten fra Hobro Politi ikke med vilje har villet lyve.
Og vi forsikrer dig om, at disse løgne ikke har haft indflydelse på afvisningen af at indlede efterforskning.

Din klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver, ændrer således IKKE ved afgørelsen om ikke at indlede efterforskning i sagen.

Altså - HALLO

Jeg har IKKE klaget over Hobro Politis dispositioner på baggrund af, at politiassistenten fra Hobro Politi direkte lyver i den nye politirapport.

Jeg har klaget over, at politiassistenten fra Hobro Politi direkte lyver i den nye politirapport.



Statsadvokaten i Viborg

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Mig:

Goddag mand

Jeg vil gerne klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi direkte lyver i den politirapport, der er optaget i forbindelse med min indsendelse af nye oplysninger.

Politiassistenten fra Hobro Politi lyver direkte omkring hele 3 forhold i mine nye oplysninger for at forsvare den falske politirapport han lavede i forbindelse med min anmeldelse.

Politiassistenten fra Hobro Politi bringer mig dermed i miskredit og fremstiller mig som senildement overfor de jurister, der skal vurdere min anmeldelse.

Politiassistenten fra Hobro Politi benægter hele 3 centrale og helt afgørende udtalelser, som han fremkom med under afhøringsinterviewet.

Med sin falske politirapport og disse løgne i den nye politirapport forhindrer politiassistenten fra Hobro Politi mig effektivt i, at afgive fyldestgørende mundtlig forklaring.

Jeg medsender lydoptagelse af afhøringsinterviewet.


Statsadvokaten i Viborg:

Hovsa - Kun et halvt økseskaft

Vi afviser at indlede efterforskning i sagen.

Men vi betragter din klage som en klage over politiets adfærd.
Vi sender derfor din klage videre til (eller faktisk tilbage til) Den Uafhængige Politiklagemyndighed.



Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over, at politiassistenten fra Hobro Politi lyver

Den Uafhængige Politiklagemyndighed:

Sagsbehandlingen kan vare helt op til 1 år - alt imens forældelsesfristen på bedragerianmeldelsen svinder kraftigt ind.



Synes du dette lyder lidt for fantasifuldt?

Hele forløbet er dokumenteret med PowerPoint shows, lydoptagelser og korrespondance.

Dokumentation »